Menu Zamknij

SESJA RADY GMINY OSIEK – 26.01.2023

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 40)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień

26 stycznia 2023 r. godz. 1400

SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Ochrony Środowiska w 2022 roku.
 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Spraw Społecznych w 2022 roku.
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 roku.
 10. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady z działalności Rady Gminy w 2022 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr II/13/2018 Rady Gminy z dnia 6 grudnia 2018 roku dotyczącej przyjęcia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/326/2022 sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników i transportu osadów lub nieczystości ciekłych.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/331/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2023-2034
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Informacje.
 20. Zakończenie sesji.
 21. Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125.

Przewodniczący Rady

/-/ Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content