Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 30.11.2022

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.)

 Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień

30 listopada 2022 r. godz. 900

 SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na XXXIV sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2022 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/249/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2034.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 15. Interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacje.
 17. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.).

 Przewodniczący Rady

/-/ Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content