Menu Zamknij

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały w sprawie programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

Informacja o wynikach konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie  uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023roku.

Zgodnie z  § 6 Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Osiek informuje,

że  w terminie wyznaczonym do  konsultacji  niniejszego projektu Uchwały; do Urzędu Gminy w Osieku nie wpłynęły żadne opinie dotyczące  tegoż  projektu.  Projekt Uchwały zostanie przekazany do Rady Gminy Osiek celem jego uchwalenia.

                                                                                                           Wójt Gminy Osiek

                                                                                                          /-/ Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content