Menu Zamknij

Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 

            Wójt Gminy Osiek

informuje o rozpoczynających się konsultacjach

 Przedmiot konsultacji:                                                                                          

Przedmiotem konsultacji jest projekt  Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.

Termin konsultacji:                                                                                                

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 13 października 2022r. i trwają do 19 października 2022r.

Forma konsultacji:                                                                                                         

Konsultacje przybierają formę pisemnego  wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały. Pisemne opinie należy kierować do Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek. Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o  nazwie organizacji nie będą rozpatrywane. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 7 października 2022r.                                                                   

 Wójt Gminy Osiek

/-/ Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content