Menu Zamknij

Zmiana MPZP Sołectwa Głębowice

studiumOGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OSIEK
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17, pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39, ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osiek Uchwały Nr XXX/270/2022 z dnia 30 maja 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zmiana planu obejmuje:

1)  zmianę na rysunku planu w zakresie poszerzenia terenu usług użyteczności publicznej wraz z wprowadzeniem stosownych zmian do ustaleń tekstowych planu, wskazanego na załączniku graficznym nr 1 do wymienionej wyżej uchwały;
2)  zmiany ustaleń tekstowych planu w zakresie:
a)  § 5, ust. 2, pkt 1, dotyczące geometrii dachu,
b)  § 29, ust. 2, pkt 6, dotyczące możliwości lokalizacji zabudowy zagrodowej w terenach „R,RM”, dla rolników będących właścicielami gospodarstw rolnych, zgodnie z załącznikiem graficznym nr 2 do wymienionej wyżej uchwały.

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko będzie ocenienie skutków realizacji zmiany planu na środowisko.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2022 r. Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski do zmiany planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Osiek.

Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentacją oraz o terminie wyłożenia projektu zmiany planu wraz prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu zostanie podana w odrębnym ogłoszeniu.


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Osiek z siedzibą: ul. Główna 125, 32-608 Osiek, tel.: +48 33 845 82 61, e-mail: gmina@osiek.pl.
2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@osiek.pl
3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z Instrukcją Kancelaryjną oraz Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, a następnie archiwizowane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
7) Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8) Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
9) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
10) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Wójt Gminy Osiek
Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content