Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 30.06.2022

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559 ze zm.)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 czerwca 2022 roku na godzinę 10.30
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Osiek.
 7. Debata nad Raportem o stanie Gminy Osiek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek wotum zaufania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Osiek za 2021 rok.
 11. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek za rok 2021 oraz informacji o stanie mienia Gminy Osiek na dzień 31 grudnia 2021 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2021 rok.
 13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2021 rok.
 14. Dyskusja.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/255/2022 Rady Gminy Osiek z dnia 21 marca 2022r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcim.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonej w Osieku oznaczonej numerem działki 1678/2 do gminnego zasobu nieruchomości.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXVIII/244/2021 z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji do wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła spełniające obowiązujące wymogi ekologiczne na terenie Gminy Osiek.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2022 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/249/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2034.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 23. Interpelacje i zapytania radnych.
 24. Informacje.
 25. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content