Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 30.05.2022

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 maja 2022 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Osiek.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działki 3702/10 położonej w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działek 3702/12 i 3701/2 położonych w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/218/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2021 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Osiek na lata 2021 – 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Gminy Osiek na lata 2022-2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiek w Gminie Osiek na lata 2022-2030.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Osiek na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej Gminy Osiek do przyjmowania wniosków, udzielania i wypłaty świadczeń za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Osiek na 2022 i 2023 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Osiek, biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Osiek.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Osiek na lata 2022-2025.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy Osiek” dla Koła Pszczelarzy w Osieku.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy Osiek” dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2022 rok.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/249/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek na lata 2022-2034.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 25. Interpelacje i zapytania radnych.
 26. Informacje.
 27. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się w Klubie Centrum w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 559).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content