Menu Zamknij

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

planNa podstawie art. 30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm ) oraz art.35 ust.1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1899 z późn. zm. ) Wójt Gminy Osiek informuje o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiek, przeznaczonej do oddania w użyczenie.

Wykaz został wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Osiek, 32-608 Osiek ul. Główna 125 oraz zamieszczony na w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugosiek i na stronie internetowej https://osiek.pl/.

Szczegółowe informację  można uzyskać pod numerem  tel. 33 8458-261 wew. 115, w godzinach pracy Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania  użyczenie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.559 z późn.zm) oraz art.35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1899z późn.zm.)

Wójt Gminy Osiek

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiek, przeznaczonej  do oddania w użyczenie.

Oznaczenie nieruchomości Działka ewid. nr 2825/38, obręb Osiek, gmina Osiek. Powierzchnia całej działki wynosi 8,3902 ha.
Zgodnie z księgą wieczystą KR2E/00033170/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu stanowi ona własność Gminy Osiek.
Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do użytkowania 513m² z działki 2825/38
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Działka nr 2825/38 obręb Osiek podlega ustaleniom Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, zgodnie z którym położona jest w obszarze oznaczonym US1 – tereny usług sportu i rekreacji.
Termin zagospodarowania nieruchomości od 19.07.2022 do 31.12.2028r.
Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie Użyczenie nieruchomości gminnej do nieodpłatnego używania z przeznaczeniem pod lokalizację boiska do piłki plażowej i małej architektury.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Osiek przy ul. Głównej 125 oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej https://bip.malopolska.pl/ugosiek i na stronie internetowej https://osiek.pl/ przez okres 21 dni tj.: od dnia 16.05.2022 r. do dnia 6.06. 2022 r.

Ponadto informacja o wywieszonym wykazie zostanie podana do publicznej wiadomości w lokalnej prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest nieruchomość.

Scroll Up Skip to content