Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 28.09.2018

Rada Gminy OsiekNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 994)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
28 września 2018 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze 2018 roku.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Osieku,
  b) aktualności studium i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Osiek,
  c) udzielenia Gminie Kocmyrzów – Luborzyca dotacji celowych na koszty realizacji wspólnego zadania pn. „Partnerski Projekt budowy instalacji odnawialnych źródeł energii dla gmin Województwa Małopolskiego”,
  d) zmiany uchwały Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Osiek z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na wymianę starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018 w ramach realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.
  e) zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,
  f) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XLI Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.).

Scroll Up Skip to content