Menu Zamknij

Dotacja PONE dla Gminy Osiek

W dniu 10 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa dotacji z Gminą Osiek na zadanie pn.„Wymiana starych kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła na terenie gminy Osiek w roku 2018” w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018,  w kwocie  175 508,00 zł. Planowany koszt zadania wynosi: 351 016,00 zł.

Inwestycja obejmuje wymianę 29 sztuk nieekologicznych węglowych źródeł ciepła na nowoczesne węglowe oraz gazowe kondensacyjne, co pozwoli na redukcję emisji równoważnej w ilości 11.527,16 kg/rok. Kotły na paliwa stałe będą spełniać wymogi Dyrektywy 2009/125/EC.

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba. W imieniu Gminy umowę podpisał Pan Wójt Jerzy Mieszczak przy kontrasygnacie Pani Skarbnik Krystyny Pytlik.

Scroll Up Skip to content