Menu Zamknij

Sesja Rady Gminy Osiek – 30.11.2021

rada-sesjaNa postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372)

Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 listopada 2021 roku na godzinę 9.00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Głębowicach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego  programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Osiek za wybitne osiągnięcia sportowe.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/197/2021 Rady Gminy Osiek z dnia 19 maja 2021r. w sprawie pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Oświęcim.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diet i zwrotu kosztów podróży radnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany planu budżetu gminy na 2021 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/178/2020  z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzednich sesji.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Informacje.
 22. Zakończenie sesji.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1372 ze zm.).

Przewodniczący Rady
Małgorzata Bańdur

Scroll Up Skip to content