Menu Zamknij

Konsultacje ws. współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi

konsultacjeZgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Wójt Gminy Osiek
informuje o rozpoczynających się konsultacjach

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt  Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2022 roku.

Termin konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 12 października 2021 roku i trwają do 18 października 2021 roku.

Forma konsultacji:

Konsultacje przybierają formę pisemnego  wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały. Pisemne opinie należy kierować do Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek. Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o  nazwie organizacji nie będą rozpatrywane. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 5 października 2021 roku.

Projekt uchwały

Scroll Up Skip to content