Menu Zamknij
chodniki

Przebudowa ul. Głównej i Starowiejskiej

W dniu 28 października 2016 roku Gmina Osiek podpisała umowę o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku w km od 1+785 do km 5+315” i „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”

Koszt przebudowy ul. Starowiejskiej zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wynosi 2 001 649,72 zł (brutto) z tego 63,63 % dofinansowanie z PROW wynosi 1 273 649,00 zł. Roboty polegać będą na przebudowie chodników i krawężników, wykonaniu chodnika o szerokości 1,5 m do 2,0 o długości ok. 140 m, parkingu przy Starym Kościele, rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, poszerzenie jezdni do min 5,5 m, położenie nowej nakładki bitumicznej o grubości 8 cm (4cm + 4cm) i długości około 3,5 km, wykonanie nowych poboczy z frezu asfaltowego o szerokości 75 cm, częściowej przebudowie istniejących zjazdów do posesji, ubezpieczenie wlotów i wylotów istniejących 4 przepustów pod drogą, oczyszczenie istniejących rowów odwadniających po przebudowie drogi, wykonanie peronów przystankowych z kostki brukowej w ilości 3 sztuk, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego.

Koszt przebudowy ul. Głównej zgodnie z kosztorysami inwestorskimi wynosi 2 529 557,91 zł (brutto) z tego 63,63% dofinansowanie z PROW wynosi 1 609 557,00 zł. W ramach przebudowy przewidziano wykonanie przebudowy jezdni (położenie nowej nakładki bitumicznej  8 cm )  wraz z poszerzeniem do szerokości 6,0 m, przebudowie poboczy o nawierzchni z frezu nawierzchni asfaltowej i szerokości 1,0 m, budowie chodnika dla pieszych o szerokości 2,0 m na długości 1590 m, przebudowie istniejącego chodnika na długości 320m, wykonaniu zarurowania rowu przydrożnego rurami Ø 400 mm na długości 1294 m wraz ze studniami rewizyjnymi oraz wpustami deszczowymi , przebudowie zjazdów w granicy pasa drogowego, oznakowanie pionowe i poziome

W listopadzie 2016 r. Gmina Osiek ogłosiła przetargi na których wyłoniono wykonawców robót, gdzie wykonawcą przebudowy ul. Starowiejskiej jest Berger Bau Polska z siedzibą we Wrocławiu, natomiast przebudowy ul. Głównej jest Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc ze Spytkowic.

Scroll Up Skip to content