Menu Zamknij

W celu wykonania podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej należy:

 1. Wystąpić do GZGK w Osieku o określenie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz załączyć:
  – 2 egzemplarze aktualnej mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1 : 500 (mapy uzyskuje się w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu),
  – akt własności.
 2. W przypadku zlecenia wykonania przyłączy GZGK uzgodnić termin wykonania przyłączy a w przypadku wykonywania przyłączy przez inną firmę:
  – zgłosić w GZGK przystąpienie do robót instalacyjno-montażowych.
  – zgłosić w GZGK zmontowane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne celem dokonania odbioru technicznego (przed zasypaniem) dołączając geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
 3. Podpisać protokół odbioru technicznego (protokół podpisuje inwestor, wykonawca i przedstawiciel GZGK).
 4. Podpisać umowę o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.
 5. Ustalić termin montażu wodomierza.
 6. Przekazać/nie przekazać wybudowane przyłącza na majątek GZGK.
Scroll Up Skip to content