Menu Zamknij

Konsultacje ws. współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Osiek
informuje o rozpoczynających się konsultacjach

Przedmiot konsultacji:
Przedmiotem konsultacji jest projekt Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Termin konsultacji:
Konsultacje rozpoczynają się w dniu 4 października 2019 roku i trwają do 10 października 2019 roku.

Forma konsultacji:
Konsultacje przybierają formę pisemnego wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały.
Pisemne opinie należy kierować do Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek.
Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Marek Jasiński

Scroll Up Skip to content