Menu Zamknij

Lokalne konsultacje społeczne

Wójt Gminy Osiek informuje, że ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych od 10 styczna 2019 roku do 17 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany okresu trwania kadencji organów sołectwa Osiek i sołectwa Głębowice z 4 letniej kadencji na 5 lat licząc od daty ich wyborów. Przeprowadzenie konsultacji ma na celu poznanie opinii mieszkańców obu sołectw. Konsultacje prowadzone będą w formie ankiet w tym ankiet internetowych. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie internetowej gminy Osiek.

 • SOŁECTWO OSIEK
 • SOŁECTWO GŁĘBOWICE

ZARZĄDZENIE NR 3/2019
WÓJTA GMINY OSIEK
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych w sprawie zmiany okresu trwania kadencji organów sołectwa Osiek.

Na podstawie art. 5a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany okresu trwania kadencji organów sołectwa Osiek z 4 letniej kadencji na 5 lat licząc od daty ich wyborów.
 2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu poznanie opinii mieszkańców sołectwa Osiek.
 3. Zmiana okresu trwania kadencji organów sołectwa Osiek skutkować będzie zmianą Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek.
 4. Zmiana o której mowa w ust. 3 dotyczy §7 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr VIII/37/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Osiek w Gminie Osiek który brzmi: "Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów", a po zmianie otrzymuje brzmienie: "Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyborów."

§ 2.

Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 skierowane są do mieszkańców sołectwa Osiek w Gminie Osiek.

§ 3.

 1. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie ankiet w tym ankiet internetowych.
 2. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych opinii mieszkańców odbywać się będzie przez upublicznienie informacji o konsultacjach na portalach www.osiek.pl   oraz www.bip.malopolska.pl/ugosiek, oraz wskazanie komórki organizacyjnej, w której można uzyskać dodatkowe informacje.
 4. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w §4. Miejscem składania ankiet jest:
  1) sekretariat Urzędu Gminy w Osieku,
  2) dziennik podawczy Urzędu Gminy w Osieku,
  3) biuro sołtysa,
  4) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@osiek.pl.

§ 4.

 1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 10 stycznia 2019 roku i potrwają do 17 stycznia 2019 roku.
 2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Osiek.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

♦ ANKIETA KONSULTACYJNA

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
WÓJTA GMINY OSIEK
z dnia 7 stycznia 2019 r.
w sprawie: przeprowadzenia lokalnych konsultacji społecznych w sprawie zmiany okresu trwania kadencji organów sołectwa Głębowice.

Na podstawie art. 5a pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Osiek, zarządzam co następuje:

§ 1.

 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne w sprawie zmiany okresu trwania kadencji organów sołectwa Głębowice z 4 letniej kadencji na 5 lat licząc od daty ich wyborów.
 2. Przeprowadzenie konsultacji w sprawie, o której mowa w ust. 1 ma na celu poznanie opinii mieszkańców sołectwa Głębowice.
 3. Zmiana okresu trwania kadencji organów sołectwa Głębowice skutkować będzie zmianą Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek.
 4. Zmiana o której mowa w ust. 3 dotyczy §7 ust. 2 załącznika do Uchwały Nr VIII/38/2015 Rady Gminy Osiek z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie Uchwalenia Statutu Sołectwa Głębowice w Gminie Osiek który brzmi: "Kadencja organów wykonawczych trwa 4 lata, licząc od daty ich wyborów", a po zmianie otrzymuje brzmienie: "Kadencja organów wykonawczych trwa 5 lat, licząc od daty ich wyborów."

§ 2.

Konsultacje społeczne, o których mowa w §1 skierowane są do mieszkańców sołectwa Głębowice w Gminie Osiek.

§ 3.

 1. Przedmiotowe konsultacje społeczne prowadzone będą w formie ankiet w tym ankiet internetowych.
 2. Wzór ankiety konsultacyjnej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 3. Zbieranie pisemnych lub elektronicznych opinii mieszkańców odbywać się będzie przez upublicznienie informacji o konsultacjach na portalach www.osiek.pl oraz www.bip.malopolska.pl/ugosiek , oraz wskazanie komórki organizacyjnej, w której można uzyskać dodatkowe informacje.
 4. Ankiety konsultacyjne należy składać w terminie określonym w §4. Miejscem składania ankiet jest:
  1) sekretariat Urzędu Gminy w Osieku,
  2) dziennik podawczy Urzędu Gminy w Osieku,
  3) biuro sołtysa,
  4) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@osiek.pl.

§ 4.

 1. Konsultacje w przedmiotowej sprawie rozpoczynają się 10 stycznia 2019 roku i potrwają do 17 stycznia 2019 roku.
 2. Wyniki konsultacji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy oraz na stronie internetowej Gminy Osiek.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

♦ ANKIETA KONSULTACYJNA

Scroll Up Skip to content