Portal Środowisko Natura 2000
Na terenie Gminy Osiek znajduje się częściowo Obszar Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 PLB120004 Dolina Dolnej Soły powołany na pdstawie DYREKTYWA RADY 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków, wyznaczony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. z 2008 r. Nr 198, poz. 1226)
 
 
 
 
 
Zakres obszaru oraz podstawowe dane na jego temat  zawiera poniższa mapa i standardowy formularz danych

 


Więcej informacji na temat obszarów Natura 2000 jak i powyższe dane dostępne są na stronie internetowej http://natura2000.mos.gov.pl/natura2000/