KONTAKT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
32-608 Osiek
ul. Główna 125
Tel/fax 33 845 82 03
Tel 33 845 82 58
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku
Poniedziałek 700 - 1500
Wtorek 700 - 1600
Środa 700 - 1500
Czwartek 700 - 1500
Piątek 700 - 1400
                                                        

Kierownik
Maria Kufel
przyjmuje strony:
w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00 do 15.00
w wtorek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 14.00
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje strony w każdy wtorek.

Dział ds. Świadczeń Rodzinnych i świadczeń opiekuńczych

przyjmuje strony:
w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00 do 15.00
wtorek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 14.00

Dział ds. Świadczeń Wychowawczych 500 +, Fundusz Alimentacyjny i Karta Dużej Rodziny
przyjmuje strony:
w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00 do 15.00
wtorek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 14.00

Dział Pomocy Środowiskowej i Świadczeń
przyjmuje strony:
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.00 do 11.00
od 11.00 praca w terenie
wtorek od 8.00 do 12.00
od 12.00 do 16.00 praca w terenie


Dział Księgowo-Administracyjny
przyjmuje strony:
w poniedziałek, środę, czwartek od 7.00 do 15.00
wtorek od 7.00 do 16.00
piątek od 7.00 do 14.00


Szanowny Kliencie,
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art.14 ust.1 i ust.2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 1 19/1 z 4 maja 2016 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku reprezentowany przez Kierownika ośrodka z siedzibą w Osieku przy ul. Głównej 125, 32-608 Osiek  informuje, iż jest Administratorem Twoich danych osobowych.
1.    Dane kontaktowe Administratora: mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
2.    Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych (IOD):
Marta Krajewska Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Dane kontaktowe do Z-cy Inspektora Ochrony Danych:
Agnieszka Stelmaczonek Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
3.    Twoje dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą w celu w celu niezbędnym do realizacji zadań  i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator Danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych zgodnie z art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
4.    Odbiorcami przekazywanych danych osobowych będą także  upoważnieni pracownicy GOPS w Osieku   zgodnie  z zakresem swoich obowiązków i upoważnieniem.
5.    Podane dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust. 1 lit.c,e,f  i zgodnie z treścią ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
6.    Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem obowiązującym w ośrodku  jest obligatoryjne i niezbędne w celu realizacji zadań.
7.    Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8.    Podstawa prawna przetwarzania danych wynika w szczególności z :
•    ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej;
•    ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego;
•    ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych;
•    ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości;
•    ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych;
•    ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy Państwa w wychowywaniu dzieci;
•    ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem;
•    ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi do lat 3;
•    ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
•    ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych;
•    ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
•    ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
9.    Informujemy, iż masz prawo do:   
•    dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
•    usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ,zażądania zaprzestania
 przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy
Administrator Danych zamierza je przetwarzać w innych celach;
•    wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79 , gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
•    uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej.:                                                                  
-    występowania Twoich danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby,
-    celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
-    stanu od kiedy przetwarza się Twoje dane w zbiorze;
-    ewentualnym źródle pozyskania danych;
-    udostępniania Twoich danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
-    planowanego okresu przechowywania danych.
10.    Z powyższego prawa możesz skorzystać w każdym momencie, a Administrator Danych jest obowiązany dostarczyć osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
11.    Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama