Od 1 stycznia 2013r. prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. becikowego), jest uzależnione od kryterium dochodowego.  Kryterium to będzie wynosić 1922,00zł. miesięcznie w przeliczeniu na osobę w rodzinie. Zasady ustalania dochodu rodziny, rodzaje dokumentów niezbędnych do ustalenia tego dochodu, jak również zasady i terminy weryfikacji kryterium dochodowego do jednorazowej zapomogi - będą identyczne jak do zasiłku rodzinnego.

Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.
 2. Skrócony odpis aktu urodzenia dziecka/ zupełny akt urodzenia dziecka (oryginał do wglądu)
 3. Zaświadczenie lekarskie/wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka.
 4. PESEL wszystkich członków rodziny.
 5. Decyzja lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej.
 6. Oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu z działalności w roku 2014, opodatkowanej w formie ryczałtu ewidencjonowanego bądź karty podatkowej.
 7. Zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzające wysokość dochodu nieopodatkowanego w 2014 r. + oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu.
 8. Kserokopia umowy o pracę / umowy zlecenie obejmująca rok 2014 do chwili obecnej (oryginał do wglądu).
 9. Kserokopia świadectwa pracy obejmująca rok 2014(oryginał do wglądu).
 10. Kserokopia PIT 11, PIT 28, PIT 36 bądź PIT 40A (oryginał do wglądu).
 11. Zaświadczenia ze szkół, uczelni wyższych, Starostwa, Urzędu Gminy, Urzędu Miasta o wysokości stypendium za 2014 r.
 12. Kserokopia nakazu płatniczego za rok 2014 (oryginał do wglądu)
 13. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne  (oryginał do wglądu).
 14. Zaświadczenie ze szkoły, w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej.
 15. Zaświadczenie o zameldowaniu dziecka w internacie, bursie itp.
 16. Kopia odpisu wyroku zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu z posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie od komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem za 2014
  • oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem
 17. Kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.                                 
 18. Kopia aktów zgonu rodziców lub kopia odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się.
 19. Zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającej w roku 2014 w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.
 20. Informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka.     
 21. W przypadku osób posiadających meldunek w innej gminie, a zamieszkujących na terenie gminy Osiek, zaświadczenie z innej gminy, informujące, że nie została tam pobrana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.
 22. Oświadczenie o ochronie danych osobowych.
 23. Upoważnienie do wypłaty (wypłata w kasie B.S w Osieku lub przelew na rachunek bankowy wnioskodawcy).

W przypadku utraty przez członka rodziny  dochodu z 2014r. należy przedłożyć dokumenty potwierdzające utratę - świadectwa pracy, decyzje o utracie prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium (staż, przygotowanie zawodowe), o utracie renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,  umowa zlecenia lub inna, decyzja o wykreśleniu z ewidencji działalności gospodarczej itp.

W przypadku uzyskania przez członka rodziny  dochodu po roku 2014 należy przedłożyć dokumenty potwierdzające uzyskanie oraz wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (netto) - zaświadczenie, umowa o pracę, decyzja o uzyskaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stypendium (staż, przygotowanie zawodowe), o przyznaniu renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego, lub świadczenia przedemerytalnego, umowa zlecenia lub inna, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności  gospodarczej oraz oświadczenie o wysokości uzyskanego dochodu, itp.

Formularze do pobrania:
Wniosek o ustalenie uprawnień do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenie się dziecka
Zaświadczenie lekarskie
Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Upoważnienie do wypłaty
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5