Portal
Konsultacje ws uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami...

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Wójt Gminy Osiek informuje o rozpoczynających się konsultacjach

Przedmiot konsultacji:

Przedmiotem konsultacji jest projekt  Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

Termin konsultacji:

Konsultacje rozpoczynają się w dniu 9 października 2018r. i trwają do 15 października  2018r.

Forma konsultacji:

Konsultacje przybierają formę pisemnego  wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały.
Pisemne opinie należy kierować do Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek.
Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o  nazwie organizacji nie będą rozpatrywane.
Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

Osiek, dnia 5 października 2018r.

Projekt uchwały