Portal
Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

Na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440 z późn. zm.) informuję o zamiarze realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku – budowa chodnika w km od 2+000 do 2+630”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanałów technologicznych, o ile w ciągu 60 dni od daty umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takich kanałów. Kanały udostępnianie są na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenie zainteresowania udostępnieniem kanałów technologicznych należy kierować na piśmie na adres:

Gmina Osiek
ul. Główna 125
32-608 Osiek

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego, a następnie po jego wybudowaniu nie złoży oferty, jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.

Niniejsza informacja została udostępniona na stronie internetowej Gminy Osiek www.osiek.pl, Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek w zakładce Wójt Gminy Osiek/Ogłoszenia, na tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu oraz przesłana do wiadomości Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.