Portal
Karta Dużej Rodziny
Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Karta wydawana jest:
 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
 •  dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.
Ogólnopolskie imienne karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny, w terminie do 30 dni od złożenia wniosku

Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny dla mieszkańców gminy Osiek przyjmowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku, ul. Główna 125 - tel. (33) 845 82 03; pokój nr 16 , w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7.00-15.00, wtorek w godz. 7.00-16.00, piątek 7.00-14.00.
 
Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu Twojego zamieszkania. Wykaz instytucji przyjmujących wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny znajduje się tutaj.
 
Wniosek można również złożyć elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia.
 
Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.
 
Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.
 
Sprawdź, czy Twoja gmina oferuje też lokalną Kartę Dużej Rodziny, która zapewnia dodatkowe zniżki, oferowane dla mieszkańców danej gminy.Karty Dużej Rodziny w formie tradycyjnej dostarczane będą do gminy w terminie 30 dni od daty wpłynięcia do podmiotu, który drukuje Karty Dużej Rodziny, zestawu danych niezbędnych do personalizacji Kart objętych zamówieniem, pod warunkiem, że liczba Kart wysyłanych do danej gminy będzie wynosiła co najmniej 15 sztuk. W przypadku gdy liczba zamówień z danej gminy będzie mniejsza niż 15, wysyłka będzie realizowana nie dłużej niż przez kolejne 30 dni.
 
W przypadku elektronicznej Karty dane autoryzacyjne dotyczące aplikacji mKDR  zostaną przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz SMS na podany we wniosku adres emial i numer telefonu polskiego operatora  w przeciągu doby od rozpatrzenia przez gminę wniosku  w SI KDR i przekazania zestawu danych niezbędnych do personalizacji Karty do producenta aplikacji mKDR. 
 
Na adres poczty elektronicznej zostanie wysłany link zawierający adres do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz numer Karty Dużej Rodziny, a za pośrednictwem SMS zostanie przesłane hasło jednorazowe do aplikacji mKDR, które trzeba będzie zmienić przy pierwszym logowaniu.
 
W wiadomości SMS nie jest przekazywany numer Karty kecz jej ostanie cyfry (podobnie jak w przypadku operacji bankowych). Jeżeli rodzic zawnioskował o wyświetlanie na swoim smartfonie Kart dzieci, otrzyma tyle danych autoryzacyjnych dla ilu osób podał swój numer telefonu na załączniku ZKDR-04 do wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
 
Wymagane dokumenty:
 • wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny
 • wypełnione oświadczenie - załącznik do wniosku
 • w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia- akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość
 • w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (data planowego ukończenia zawiera rok, miesiąc i dzień);
 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka
 • w przypadku osób o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 09 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka
Jeżeli Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, na wniosek członka rodziny wielodzietnej wydaje się duplikat Karty, który podlega opłacie w wysokości 8,76zł wraz z potwierdzeniem opłaty na rachunek GOPS w Osieku nr 18 8110 1023 2005 0332 4832 0005. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, okazuje się dokument potwierdzający tożsamość lub w przypadku dziecka odpis aktu urodzenia.
W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wydającego Kartę Dużej Rodziny.

Zmiana danych zawartych w Karcie wymaga wydania nowej Karty. Jeżeli stwierdzona zostanie utrata uprawnień do korzystania z programu posiadacz Karty jest obowiązany do jej niezwłocznego zwrotu.
Karta nie podlega wydaniu członkowi rodziny wielodzietnej, który po złożeniu wniosku o wydanie Karty, a przed jej wydaniem, przestał spełniać wymagania konieczne do uzyskania uprawnień wynikających z programu.

Odmowa wydania Karty oraz stwierdzenie utraty uprawnień do korzystania z programu następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku.

Więcej informacji dotyczących karty oraz aktualizowaną na bieżąco listę miejsc i wysokość zniżek można znaleźć na stronie internetowej: www.rodzina.gov.pl