Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
20 czerwca 2018 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6. Dyskusja na temat sprawozdań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku,
b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku,
c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku,
d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach,
e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku,
f) Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku,
g) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2017 rok,
b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Osiek za 2017 rok.
8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Osiek na dzień 31 grudnia 2017 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2017 rok.
10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2017 rok.  
a) Dyskusja,
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Osiek na lata 2018 – 2020,
b) przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Osiek,
c) zarządu lokalami użytkowymi oraz określenie wielkości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i najmu nieruchomości,
d) nadania odznaki honorowej „Za zasługi dla Gminy Osiek”,
e) zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,    
f) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
14. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XXXIX Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.
Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.).