Portal
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi

Zarządzenie Nr 37/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi. Na podstawie  art. 63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) i art. 30 ust. 2  pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  samorządzie  gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) § 1 rozporządzenia  Ministra  Edukacji Narodowej  z  dnia  11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola publicznej  szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej  lub  publicznej  placówki  oraz  trybu  pracy  komisji   konkursowej   (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) Wójt Gminy Osiek zarządza, co następuje:

§ 1
  1. Ogłosić z dniem 15 maja 2018r., konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi, 32-608 Osiek, ul. Główna 450
  2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
  3. Informację o ogłoszeniu konkursu zamieszcza się na stronie Urzędu Gminy Osiek, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Osiek oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Osiek, 32- 608 Osiek, ul. Główna 125.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi do spraw ewidencji ludności i oświaty zatrudnionemu w Urzędzie Gminy w Osieku.

§ 3

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek

/-/ Jerzy Mieszczak


Załącznik do Zarządzenia
nr 37/2018
Wójta Gminy Osiek
dnia 14.05.2018 r.

WÓJT GMINY OSIEK
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi
32-608 Osiek, ul. Główna 450


I  Organ prowadzący szkołę:

Gmina Osiek, ul. Główna 125, 32-608 Osiek.

II Adres i nazwa szkoły:

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi, ul. Główna 450, 32-608 Osiek.

III Wymagania wobec kandydatów:

Do konkursu może przystąpić kandydat, który spełnia wymagania niezbędne do zajmowania stanowiska dyrektora określone  rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

IV Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60) - w przypadku cudzoziemca,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2017r. poz. 2186) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz.2183, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
o) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, publiczną szkołę lub publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w lit. d-g, l i m.
Wszelkie dokumenty sporządzone osobiście przez kandydata winny być własnoręcznie podpisane.

V Informacje o sposobie i terminie składania ofert:
a)oferty należy składać w zamkniętych kopertach, z podanym adresem zwrotnym oraz nr telefonu z dopiskiem:
„Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi, 32-608 Osiek, ul. Główna 450 ”w terminie do 29 maja 2018 roku do godziny 16.00
- pokój Nr 7 w Urzędzie Gminy w Osieku, 32 - 608 Osiek, ul. Główna 125 (Dziennik podawczy),
- pocztą na adres Urząd Gminy w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 125, (o zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy  Osiek).
b) nie dopuszcza się składania ofert w formie elektronicznej.
c) konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów.

VI Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną powiadomieni indywidualnie na piśmie, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia komisji. Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VII Informacja: powierzenie stanowiska dyrektora w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Królowej Jadwigi od dnia 1 września 2018 roku.

 Wójt Gminy Osiek

/-/ Jerzy Mieszczak


Wymagania, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.