Portal
Zarządzenie Wójta Gminy Osiek w sprawie wyników konkursu, ogłoszonego na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r.  poz. 1875 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz.U. z 2018r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Osiek zarządza, co następuje
§ 1.

Przyznaję dotację dla Fundacji "Promyczek" w wysokości 4000,00 zł. na realizację zadania publicznego z zakresu  działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek poprzez organizację warsztatów z terapii zajęciowej lub zajęć integracyjno- rehabilitacyjnych. Tytuł zadania publicznego - Szansa na samodzielność 2018.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia