Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
30 kwietnia 2018 roku na godzinę 8:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Osiek
  b) zasad usytuowania na terenie Gminy Osiek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  c) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości oznaczonej nr działek 3971/8, 3971/10, położonej w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości,
  d) wyrażenia zgody na nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości położonej w Głębowicach,
  e) zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,   
  f) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.
Protokół Nr XXXVIII Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.
Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875)