Portal
Deratyzacja na terenie Gminy Osiek

Urząd Gminy w Osieku przypomina wszystkim administratorom, właścicielom i użytkownikom domów mieszkalnych i innych budynków o nakazie przeprowadzenia akcji odszczurzania na swoich nieruchomościach w terminach  i na zasadach określonych w Rozdziale 8 Uchwały Nr XIX/128/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek (Dz. U. Woj. Małop. z 2016, poz. 3929).

W związku z czym przypominamy, że odszczurzanie winno być przeprowadzone w następujący sposób:
  • Do odszczurzania należy zużyć trutkę gryzoniobójczą dostępną w handlu wg pouczenia dołączonego do każdego opakowania.
  • Do dnia rozpoczęcia odszczurzania należy zaopatrzyć się w trutkę (do czasu wyłożenia przechowywać ją w chłodnym miejscu).
  • Oczyścić z odpadków i śmieci podwórza ,śmietniki, piwnice i strychy, zabezpieczyć artykuły spożywcze i karmę dla zwierząt, aby nie były dostępne dla szczurów oraz uniemożliwić szczurom dostęp do wody.
  • Wyłożyć trutkę wg  pouczenia dołączonego do każdego opakowania w miejscach, gdzie szczury pojawiają się, a w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, ustępach, budynkach gospodarczych itp. umieszczając ostrzeżenie „UWAGA TRUCIZNA” i uzupełniać  ją w miarę  spożywania  przez szczury.
  • W czasie wyłożenia trutki uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w którym wyłożono trutki, zaś zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.
  • W czasie wyłożenia trutki zbierać padłe szczury oraz przypadkowo zatrute zwierzęta domowe przy zastosowaniu rękawic ochronnych.
  • Zebrane padłe zwierzęta przekazać podmiotom prowadzącym działalność w zakresie transportu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, wpisanym do ewidencji weterynaryjnej w celu przekazania ich do unieszkodliwienia.

Jednocześnie informujemy, że Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek jest aktem prawa miejscowego i nie przestrzeganie jego zapisów zagrożone jest karą grzywny na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289).

Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak