Portal
Ogłoszenie Dyrektora SPZOZ w Osieku ws Sprzedaży kotła węglowego

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku informuje, że w związku z przebudową kotłowni na gazową przeznacza na sprzedaż kocioł węglowy KMG-1 100 kW. W/w kocioł jest użytkowany w SP ZOZ w Osieku od grudnia 2012 roku i jest sprawny technicznie. Nabywca zobowiązany jest na własny koszt dokonać demontażu, wyniesienia i transportu kotła od Sprzedającego. Kocioł będzie mógł być zdemontowany po zakończeniu sezonu grzewczego tj. po 15.05.2018 roku.


Cena minimalna (wywoławcza) wynosi 4.500,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100).

Oferty pisemne należy składać w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Osieku ul. Starowiejska 175, 32-608 Osiek w Biurze (II pi9tro pokój 15) lub za pośrednictwem  Poczty, w terminie do dnia 20.04.2018  roku do godz. 10:00.

 

Oferta powinna zawierać zgodnie z złączonym wzorem oferty:
a)    imię, nazwisko i adres nabywcy albo nazwę lub firing oraz siedzib9, jezeli nabywca jest osobq prawns lub inny podmiot,
b)    dat9 sporzqdzenia oferty,
c)    oferowan9 kwot9 wyrazona w zt.

Ofert9 wraz z kompletem dokumentow okreslonych  w  niniejszym  ogtoszeniu nale  y zfo    é w kopercie,  ktora nale     zaadresowaé  w nast9pujqcy sposob:

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Osieku
32-608 Osiek, ul. Starowiejska 175
„Sprzeda2 kotla w9glowego KMG-1”
Nie otwieraé przed 30.04.2018 r. godz. 10"

Otwarcie ofert odb9dzie sit w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Osieku ul. Starowiejska 175, 32-608 Osiek w dniu 20.04.2018 r. o godz.  101 ’.  Wybrana zostanie najwyzsza oferta cenowa.
Niniejsze ogtoszenie zostato wywieszone na tablicy ogtoszeii w Samodzielnym Publicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej w Osieku oraz zamieszczone na stronie  internetowej www.przychodnia.osiek.pl