Portal
Zarządzenie Wójta Gminy Osiek w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 23/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert.                               
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.  z 2017r. poz. 1875 ze zm. ), oraz art. 18a ust. 1 pkt. 1  ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2018r. poz.450) Wójt Gminy Osiek

zarządza, co następuje

 

§ 1.

Unieważniam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, gdyż w określonym w ogłoszeniu terminie nie wpłynęła żadna oferta.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak