Portal
Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875) Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień 22 marca 2018r. na godzinę 9:00

SESJĘ RADY GMINY OSIEK

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy Osiek z dokonanych umorzeń wierzytelności oraz odroczeń i rozłożeń na raty w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Osieku za 2017 rok 
 7. Pojęcie uchwał w sprawie:

  a)      przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Osiek w 2018  r.”,

  b)      Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osieku,

  c)      przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630",

  d)      wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w Osieku do gminnego zasobu nieruchomości,

  e)      podziału Gminy Osiek na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu,

  f)       podziału Gminy Osiek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,

  g)      określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiek,

  h)      zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,   

  i)       zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.

 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XXXVII Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125.