Portal
Nabór do komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz. 450), zwanej dalej „Ustawą” oraz Rozdziału 11 ust. 2  załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr XXXIV/217/2017 z dnia 31 października 2017 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz  innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku

Wójt Gminy Osiek
ogłasza w dniu 6 marca  2018r. nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej, która zostanie powołana do opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
  1. Członkiem Komisji Konkursowej mogą  zostać osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
  2. Członkiem Komisji Konkursowej nie może zostać osoba wskazana  przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie.
  3. Członkiem Komisji Konkursowej nie może  zostać osoba, która podlegałaby wyłączeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) 
  4. W pracach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadania publicznego, którego konkurs dotyczy.
  5. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej musi zostać podpisane przez zainteresowaną osobę oraz podmiot zgłaszający tj. organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. Zgłoszenie należy  przesłać na adres: Urząd Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek w terminie do dnia 29 marca  2018 roku (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data wpływu do Urzędu).
  6. Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny i odbywa się w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku.
  7. Spośród zgłoszonych kandydatów Wójt Gminy Osiek wybierze w terminie 1 dnia roboczego licząc od upływu terminu składania  zgłoszeń  maksymalnie 2  osoby do pracy w Komisji Konkursowej kierując się dotychczasową współpracą z organizacjami oraz doświadczeniem kandydata w pracy na rzecz mieszkańców Gminy Osiek.
  8. Decyzja Wójta Gminy Osiek jest ostateczna

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI KONKURSOWEJ, KTÓRA ZOSTANIE POWOŁANA DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2018 ROKU.

z up. Wójta
Marek Jasiński
Zastępca Wójta