Portal
Ogłoszenie Wójta Gminy Osiek

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.  Dz. U. z 2018r., poz. 450) zwanej dalej Ustawą  oraz  Uchwały Rady Gminy Osiek  Nr XXXIV/217/2017 z dnia 31 października  2017r.  w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.

Wójt Gminy Osiek
ogłasza w dniu 6 marca 2018r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu „działalności na rzecz osób niepełnosprawnych”.

I. Rodzaj zadania:
Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i izolacji niepełnosprawnych osób z terenu Gminy Osiek poprzez organizację warsztatów z terapii zajęciowej lub zajęć integracyjno- rehabilitacyjnych.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania:
1.    Na zadanie określone w pkt. I  przeznacza się kwotę  4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100 zł) .
2.    Poprzez udzieloną dotację Gmina Osiek dofinansuje zadanie zlecone wykonawcy do realizacji.

III. Zasady przyznawania dotacji:
1.   Dotacja może być przyznana wyłącznie podmiotom określonym w w/w ustawie.
2.    Fakt złożenia oferty na realizację zadania nie może być traktowany jako gwarancja uzyskania dotacji .
3.    W składanej ofercie należy wskazać ilość osób; mieszkańców Gminy Osiek, które zostaną  objęte pomocą.
4.    W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty na realizację zadania dopuszcza się możliwość podziału dotacji na większą ilość zleceniobiorców jeżeli jest to uzasadnione korzyścią mieszkańców Gminy Osiek.
5.    W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana  należy dokonać korekty opisu poszczególnych działań, korekty kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania do kwoty przyznanej dotacji w taki sposób  aby w zaktualizowanym kosztorysie udział procentowy środków własnych został zachowany co najmniej w wysokości oferty.

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1.    Warunkiem przystąpienia do  konkursu jest złożenie oferty; według wzoru określonego w załączniku Nr 1  do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300 ze zm.) , na realizację zadania rozpoczynającego się od 11.04.2018r. z tym że, zadanie powinno zakończyć się nie później niż 10.09.2018r.
2.    Do oferty należy dołączyć
a)    kopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji lub pobranego samodzielnie wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego,
b)    kserokopię statutu organizacji
c)    dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób, przy udziale, których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  będą realizować zadanie publiczne,
d)    w przypadku, gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt. 4 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do oferty należy dołączyć kopię umowy lub statutu spółki.
3.    W przypadku złożenia kserokopii wymienionych dokumentów, osoba reprezentująca podmiot , który występuje o dotację , zobowiązana jest potwierdzić je za zgodność  z oryginałem.
4.    Informacje zawarte w ofercie  winny być dokładne i wystarczająco szczegółowe, aby zapewnić jasność i czytelność oferty. Wszystkie pola muszą zostać wypełnione, jeśli pytanie nie dotyczy  wnioskodawcy, czy zgłaszanego projektu należy wpisać np. „nie dotyczy” lub przekreślić pole.  
5.    W przypadku braku załącznika do oferty dopuszcza się możliwość  jego uzupełnienia  w terminie 2 dni roboczych  od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
6.    Komisja w trakcie oceny formalnej może wezwać oferenta do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. Dodatkowe wyjaśnienia mogą dotyczyć wyłącznie zawartości złożonej oferty lub złożonych załączników a dodatkowe dokumenty mogą jedynie precyzować treść złożonej oferty lub złożonych do niej załączników. Dodatkowe wyjaśnienia i dokumenty należy dostarczyć  w terminie 2 dni roboczych  od momentu otrzymania wezwania z Urzędu Gminy w Osieku.
7.    W przypadku wyboru oferty  i przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadania Wójt Gminy Osiek zobowiązuje wnioskodawcę w terminie 2 dni od daty otrzymania zawiadomienia do przedłożenia oświadczenia lub pisemnej  informacji o numerze rachunku bankowego , na który  ma być przekazana dotacja.
Wskazane dokumenty muszą zostać przedłożone Wójtowi Gminy Osiek przed podpisaniem umowy o realizację zadania publicznego.
8.    Warunkiem realizacji zadania jest wygranie  konkursu ofert i przyjęcie zlecenia realizacji zadania poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej.
9.    Dotacja nie może zostać wykorzystana na realizację zadań już zleconych danemu podmiotowi przez Wójta Gminy Osiek.
10.    Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania.
11.    Dotacja nie może być wykorzystana na : budowę i zakup budynków, zakup gruntów, remont budynków, prowadzenie działalności gospodarczej, politycznej i religijnej, pokrycie deficytu działalności organizacji, na wynagrodzenie osób, których praca nie jest związana z realizacją zadania, na wydatki, które nie są merytorycznie związane z realizacją zadania.

V. Termin składania ofert:
1.    Oferty zgodne ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów  umów dotyczących realizacji zadań  publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300 ze zm.) należy składać na piśmie w zamkniętych kopertach z oznaczeniem nazwy zadania, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125  (Dziennik Podawczy pok. pok. Nr 7 parter budynku)  do  29.03.2018r.  (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Osieku).
2.    W konkursie wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do Urzędu Gminy w Osieku w terminie wskazanym w ust. 1.
3.    Oferty złożone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane. 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz terminie wyboru ofert:
1. Otwarcie, rozpatrzenie i wybór ofert nastąpi w terminie do 7 dni roboczych licząc od upływu terminu składania ofert przez Komisję Konkursową,  powołaną przez Wójta Gminy Osiek.    
2. Komisja dokonuje oceny formalnej poprzez sprawdzenie czy oferta:
a)    złożona została w terminie o którym mowa w pkt. V,
b)    spełnia warunki o którym mowa pkt. IV 1-4,
c)    została złożona przez uprawniony podmiot.
3. Ocena ofert będzie odbywać się  z uwzględnieniem  zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwłaszcza  w art. 15 ust. 1 w/w ustawy tj. : a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie – ocena w skali 0-10 pkt.
b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania – ocena w skali 0-10 pkt.
c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będą realizować zadanie publiczne – ocena w skali 0-10 pkt.
d) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – ocena w skali 0-10 pkt.
e) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – ocena w skali 0-10 pkt.
f) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków – ocena w skali 0-10 pkt.
4. Komisja wystawi negatywną ocenę merytoryczną jeśli oferta uzyska łącznie 0 punktów w co najmniej  dwóch   kryteriach, o których mowa w pkt. VI.  ust. 3. W pozostałym przypadku  Komisja wystawia pozytywną ocenę merytoryczną, która stanowi przesłankę do  podjęcia decyzji o wyborze danej oferty przez Wójta Gminy Osiek.
5. W przypadku stwierdzenia błędów rachunkowych w ofercie, oferent jest zobowiązany do dokonania korekty błędów na złożonej ofercie w terminie jednego dnia od powiadomienia (nie licząc dnia otrzymania powiadomienia) , które może  być dokonane drogą telefoniczną lub elektroniczną. Niepoprawienie błędów  w terminie jednego dnia od powiadomienia jest równoznaczne z wycofaniem oferty przez oferenta.
6. W przypadku, gdy ilość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania  jest mniejsza od ilości  środków o które ubiegają się  uprawnione podmioty , które  uzyskały pozytywną ocenę oferty – Komisja Konkursowa  przedkłada Wójtowi propozycję podziału środków.
7. Pomimo uzyskania pozytywnej oceny merytorycznej Komisji oferta może ulec odrzuceniu z uwagi na brak wystarczającej  ilości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.  
8. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
9. Decyzja Wójta jest ostateczna .
10. Decyzja Wójta nie jest decyzją w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego i nie stosuje się do niej trybu odwołania.
11. Ogłoszenie  o wyborze ofert do realizacji przyjmuje formę Zarządzenia Wójta Gminy Osiek, które ogłasza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.osiek.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osiek .

VII. Zrealizowane przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami , ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom , o których mowa w art. 3 ust. 3.
Wysokość środków publicznych przekazanych na realizację zadań  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

w 2017 roku - 2000 zł., w 2018 roku – 0 zł.

Wzór oferty dostępny jest w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna  125, pok. 28, na stronie www.osiek.pl oraz w BIP-ie Gminy Osiek. Istnieje możliwość zapoznania się ze wzorem umowy w Urzędzie Gminy w Osieku pok. Nr 28.

z up. Wójta
Marek Jasiński
Zastępca Wójta