Portal
Walne zebranie sprawozdawcze OSP Osiek

20 stycznia 2018 roku w remizie OSP odbyło się walne zebranie sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku za rok 2017. Otwarcia zebrania dokonał prezes zarządu druh Michał Pomorzewski, jednocześnie witając wszystkich obecnych. W zebraniu oprócz członków uczestniczyli również zaproszeni goście w osobach:

• Prezes ZOP ZOSP RP w Oświęcimiu –dh Jerzy Obstarczyk;
• Z-ca Komendanta KP PSP w Oświęcimiu – bryg. Henryk Jurecki ;
• Członek honorowy – dh Grzegorz Leśniak;
• Członek honorowy – dh Józef Neczek;
• Wójt Gminy Osiek – Jerzy Mieszczak;
• Zastępca Wójta Gminy Osiek – Marek Jasiński;
• Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego i Obronności – Marek Piechociński;
• Delegacja z OSP Głębowice.

Przewodniczącym zebrania zgodnie z kilkuletnią tradycją jednogłośnie został wybrany p. Henryk Kramarczyk.

Kolejno dokonano wyboru protokolanta zebrania, którym został druh Mateusz Jekiełek oraz Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej oraz Uchwał i Wniosków. Jednym z najważniejszych punktów było stwierdzenie prawomocności zebrania przez Komisję Mandatową. Komisja, opierając się na listach obecności, stwierdziła, iż na ogólną liczbę 61 członków uprawnionych do głosowania w zebraniu uczestniczy 43, co stanowi 70%. Wobec powyższego zebranie było prawomocne do podejmowania uchwał.

Następnymi etapami zebrania było przedstawienie przez poszczególnych członków zarządu oraz Komisji Rewizyjnej sprawozdań z działalności za rok 2016 oraz planów na rok 2018.

OSP w Osieku na 2018r. planuje miedzy innymi: sprzątanie starego cmentarza, prace porządkowe i remontowe przy remizie OSP Osiek, zabezpieczenie imprez kościelnych oraz gminnych na terenie miejscowości, organizację Dnia Strażaka, pikniku rodzinnego dla członków OSP i ich rodzin, spotkania opłatkowego oraz przeprowadzenie kampanii prewencyjnych pt. „STOP Wypalaniu Traw”, „NIE dla Czadu”. W planach jest także rozbudowa remizy o trzeci garaż oraz pomieszczenia biurowe, dalszy remont budynku gospodarczego, gminne zawody sportowo-pożarnicze, powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, pogadanki dla członków OSP na zbiórkach szkoleniowych, udział w uroczystościach okolicznościowych(kościelnych, gminnych), pokazy gotowości bojowej czy organizacja OTWP na szczeblu gminnym.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej walne zebranie członków OSP Osiek udzieliło absolutorium zarządowi za rok 2017.

Głos zabrał wójt, dziękując strażakom za pracę na rzecz wsi i całej społeczności. Zapewnił, że gmina nadal będzie strażakom pomagać w remontach i rozbudowie, na ten cel w 2018r. na dokończenie rozbudowy remizy przeznacza 200 tys. zł. W imieniu starosty podziękowania za dobrą współpracę złożył dh prezes powiatowego OSP w Oświęcimiu Jerzy Obstarczyk, przypominając zarazem, że dh Grzegorz Leśniak został odznaczony Złotym Znakiem Związku OSP na zjeździe wojewódzkim.

Za dobrą współpracę dziękowali też przewodniczący Rady Gminy Jerzy Czerny i bryg.Henryk Jurecki, który odczytał list gratulacyjny od Piotra Filipka komendanta PSP w Oświęcimiu. Dodał, że jednostka osiecka jest bardzo dobrze postrzegana w powiecie, jako prezes krwiodawców Jurecki zaprosił również na kolejne terminy akcji.Podziękowania i życzenia noworoczne złożył komendant zarządu gminnego OSP Mirosław Szczepaniak, do życzeń dołączył prezes TMO w Osieku Andrzej Kacorzyk, podziękowała też Anna Majda i dh Henryk Kramarczyk za wieloletnią współpracę, z okazji Dnia Babci i Dziadka złożył życzenia.

W imieniu zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Osieku pragniemy podziękować wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie oraz sprawny przebieg zebrania. Podziękowanie wygłosił prezes OSP Michał Pomorzewski:

Wierzę w to, że wszyscy przybyli na dzisiejsze zebranie Członkowie honorowi, wspierający , zwyczajni , sympatycy, czują się związani z jednostką OSP Osiek, co jest dla nas ogromną radością. Dlatego dziękuję wszystkim za tak liczne przybycie, za wkład, jaki każdy z Was niesie w funkcjonowanie jednostki, za wsparcie materialne, za wsparci dobrym słowem, swoją bezinteresowną pracą i poświęceniem czasu.
Dziękuję włodarzom i pracownikom Urzędu Gminy za wzorową, w moim odczuciu, współpracę, za wyrozumiałość w załatwianiu rozmaitych formalności, za poszanowanie naszej pracy i zaangażowanie w to, aby nasza jednostka stawała się wizytówką miejscowości. Za to, że jesteśmy traktowani jako poważny partner, któremu nie boicie się Państwo powierzyć bezpieczeństwa mieszkańców gminy i gości. Życzę sobie i Państwu, aby ta współpraca dalej owocowała i przynosiła obustronną satysfakcję.

Dziękuję Panu Staroście za wsparcie naszej jednostki przy okazji obchodów 120-lecia w sprzęt,który już sprawdził się w akcji, i pomógł nam w prowadzeniu działań. Na ręce Brygadiera Henryka Jureckiego składam podziękowanie dla Komendy PSP w Oświęcimiu za zaufanie i partnerstwo w działaniach, jakim darzycie jednostkę w Osieku.

Dziękuję Wam drogie druhny i druhowie za Waszą całoroczną pracę, poświęcenie o każdej porze dnia i nocy, za to, że dzięki Wam nigdy nie zawiedliśmy tych, którzy czekali na naszą pomoc, dziękuję za rodzinną i przyjacielską atmosferę, która panuje w jednostce oraz za to, że zawsze można na Was liczyć.

Dziękuje zarządowi OSP Osiek na czele z Naczelnikiem i Sekretarzem za  całoroczną pracę, za utrzymanie gotowości bojowej jednostki, za pomoc w ogarnięciu dziesiątek spraw i setek dokumentów.

Dziękuję również członkom Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej za zapał, zaangażowanie i ogrom pracy, jaki wkładają w życie tej jednostki, nie można tego wszystkiego streścić w kilku zdaniach. Ale można spokojnie powiedzieć, że nie wyobrażam sobie istnienia tej jednostki bez tych młodych ludzi. Dziękuję Wam, że jesteście w stanie pogodzić te najważniejsze dla Was obowiązki związane z nauką i znajdujecie czas na to, żeby poświęcić się dla tej organizacji. Dziękuje Wam za to, że możemy zawsze liczyć na Waszą pomoc.

Po części oficjalnej zaproszono wszystkich obecnych na tradycyjny poczęstunek i wspólną fotografię.

GALERIA ZDJĘĆ

Rozalia Ćwiertnia