Portal
Zarządzenie Wójta Gminy Osiek w sprawie rekrutacji do przedszkoli

Zarządzenie Nr 10/2018 Wójta Gminy Osiek z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) art.131 ust.1 i 2, art. 133 ust. 1,2 i 6, art.154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59 ze zm.)  zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolony 2018/2019 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Osiek
 Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne
 Postępowanie uzupełniające
 1.Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym03.04.2018 - 18.04.2018
do godziny 15.00
01.06.2018-05.06.2018
do godziny  15.00
 2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)
19.04.2018-23.04.2018 do godziny 15.00
06.06.2018-08.06.2018
do godziny 12.00
 3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
24.04.2018 do godziny 15.00
 
08.06.2018
do godziny 15.00
 4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
25.04.2018-27.04.2018 do godziny 15.00
11.06.2018-12.06.2018
do godziny 15.00
 5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
30.04.2018
do godz. 15.00
13.06.2018r.
do godziny 15.00

§ 2.  Ustala się harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolony 2018/2019 do klas pierwszych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiek.

 Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek
 Lp. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
 1.Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
03.04.2018 - 18.04.2018 do godziny  15.00
01.06.2018-05.06.2018 do godziny  15.00
 2.Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły  podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59)
19.04.2018-23.04.2018 do godziny 15.00
06.06.2018-08.06.2018 do godziny 12.00
 3.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
24.04.2018 do godziny 15.00
 
08.06.2018 do godziny 15.00
 4.Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
25.04.2018-27.04.2018 do godziny 15.00
11.06.2018-12.06.2018 do godziny 15.00
 5.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
30.04.2018 do godz. 15.00
13.06.2018r. do godziny 15.00

§ 3.  W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Osiek Nr XXVI/175/2017 z dnia  9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów oraz w uchwale Rady Gminy Osiek Nr XXVI/176/2017 z dnia 9 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

§ 4.  Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi.

§ 5.  Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w siedzibach Zespołów Szkolno-Przedszkolnych i Szkole Podstawowej, w siedzibie Urzędu Gminy w Osieku oraz poprzez ogłoszenie na stronie internetowej www.osiek.pl wraz z treścią uchwały wymienionej w § 2.

§ 6.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr XXVI/175/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osiek oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów do publicznych szkół podstawowych wraz z określeniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów