Portal
Budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji - możliwość uzyskania dofinansowania

W nawiązaniu do pisma znak RO-V1.7172.1.9.2017 z dnia 19.12.2017 r. dotyczącego możliwości składania wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych zadań określonych w art. 22c ust. I ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) zachęcam do realizacji zadania:

* budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji obejmujących wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.I w/w ustawy.

Zgodnie z podjętą przez Zarząd Województwa Małopolskiego dnia 9 maja 2017 r. uchwałą Nr 695/17 w sprawie zmiany zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, gminy z obszaru których zostaną zrealizowane zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników małej retencji będą miały zwiększony maksymalny udział dofinansowania na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych, zgodnie z poniższą tabelą określającą:

Maksymalne dofinansowanie środkami finansowymi poszczególnych rodzajów zadań

 Lp.Rodzaj zadania
Maksymalny udział dofinansowania w %
 1.Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów zrekultywowanych
 50
 2.Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych:
 a w przypadku nie zrealizowania w roku poprzednim i nie zakwalifikowania do dofinansowania w roku bieżącym żadnego zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji 50
 b w przypadku zrealizowania w roku poprzednim lub zakwalifikowania w roku bieżącym łączniej zadania z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji 60
 c w przypadku zrealizowania w roku poprzednim i/lub zakwalifikowania w roku bieżącym łącznie 2 zadań z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji 70
 d w przypadku zrealizowania w roku poprzednim i/lub zakwalifikowania w roku bieżącym łącznie 3 zadań z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji
 80
 e w przypadku, zrealizowania w roku poprzednim i/lub zakwalifikowania w roku bieżącym łącznie4 lub więcej zadań z zakresu budowy i renowacji zbiorników służących małej retencji  90
 3. f Budowa i renowacja zbiorników służących malej retencji 80
 4. g Użyźnianie gleb o niskiej wartości produkcyjnej 35
 5. h Wdrażanie i upowszechnianie wyników prac naukowo-badawczych związanych z ochroną gruntów rolnych 75
 6. i Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizowania operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych
 50

Dlatego zachęcani Państwa do składania wniosków na budowę i renowację zbiorników wodnych służących małej retencji.

O dofinansowanie budowy i renowacji zbiorników wodnych służących małej retencji mogą starać się również osoby fizyczne z terenu Państwa gminy, będące właścicielami lub władającymi gruntu pod zbiornikiem.

Prosimy o rozpowszechnienie tej informacji wśród Państwa mieszkańców.

Dofinansowanie do budowy i renowacji zbiorników małej retencji o pow. do 5 000 m2 może obejmować wszelkie sadzawki, zbiorniki służące ochronie i poprawie wartości użytkowej gruntów w rozumieniu art. 2 ust.1 ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Dofinansowanie nie może być przyznane do budowy i renowacji stawów rybnych. Parametry zbiorników małej retencji wynoszą od 30 m2 do 5 000 m2. Maksymalne dofinansowanie w/w zadania wynosi 50 000 zł.

Wnioski należy opracować zgodnie z Uchwałą Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) i dostarczyć w terminie do 28 lutego 2018 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Rolnictwa i Geodezji
31-156 Kraków, ul. Basztowa 22
Adres do korespondencji: 30-017 Kraków, ul. Racławicka 56

Wzór wniosku, a także Uchwałę Nr 756/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r, w sprawie zasad i trybu postępowania w zakresie dysponowania środkami budżetu Województwa związanymi z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych (z późn. zm.) zamieszczono na stronie internetowej Województwa Małopolskiego:

www.malopolska.pl -> Urząd Marszałkowski -> Departament Rolnictwa i Geodezji -> Geodezja -> Ochrona Gruntów Rolnych-> Zasady korzystania ze środków budżetu Województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych