Portal
Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
26 stycznia 2018 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Pojęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej,
  b) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osiek,
  c) zmiany planu budżetu gminy na 2018 rok,   
  d) zmiany uchwały Nr XXXVI/240/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 7. Przedstawienie sprawozdań za 2017 rok oraz planów pracy Rady Gminy i Komisji Rady na 2018 rok.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XXXVI Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się na Sali WDK w Osieku, ul. Główna 125.

Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875).