Portal
Kwalifikacja wojskowa 2018

W okresie od dnia 14 marca  do 26 kwietnia 2018 r., na terenie powiatu oświęcimskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Kwalifikację przeprowadzi Powiatowa Komisja Lekarska dla  Powiatu  Oświęcimskiego z siedzibą w Oświęcimiu ul. Rynek Główny 12. Zgodnie z planem pracy komisji, dla osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej z terenu Gminy Osiek, termin ten wyznaczono na dzień 19 i 20 kwietnia 2018 roku.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej otrzymają od Wójta Gminy Osiek imienne wezwanie, z określonym dokładnym terminem i miejscem stawiennictwa.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1999 r.;
2. mężczyźni urodzeni w latach 1994-1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1997-1998 które:
•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
•    zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety urodzone w latach 1994—1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
5.osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot¬niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie po-siadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w określonym w wezwaniu terminie i miejscu, powinna złożyć wniosek do Wójta Gminy Osiek o zmianę terminu stawiennictwa. Powinna go złożyć najpóźniej w dniu, w którym była zobowiązana do stawienia się do kwalifikacji i podać przyczyny, które nie pozwalają jej na stawienie się w tym terminie. Wójt określi nowy termin oraz miejsce stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Wszystkie sprawy dotyczące kwalifikacji wojskowej (w tym dotyczące ewentualnej zmiany terminu stawiennictwa) można załatwiać w Urzędzie Gminy w Osieku, pokój nr 17 lub dzwoniąc pod numerem telefonu 33/845 82 61 w. 117)

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia lub zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej muszą obowiązkowo zabrać ze sobą i przedstawić:

•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
•    dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;
•    posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy;
•    dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia (ostatnie świadectwo szkolne) lub pobieranie nauki (zaświadczenie ze szkoły) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności „A”, „B” lub „D” do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia), zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą posiadały tzw. „uregulowany stosunek do służby wojskowej”.

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności „E”), nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

Zadania związane z określeniem kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej wykonywane są przez wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, które wydają orzeczenia w tej sprawie, w formie decyzji administracyjnych. Orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14 dni od jego wydania. Dlatego każda osoba ma prawo do złożenia w ciągu 2 tygodni odwołania do wojewódzkiej komisji lekarskiej. Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę, która odwołuje się od decyzji komisji lekarskiej i poddać ją kolejnym badaniom lekarskim. Może także zażądać od niej przedstawienia dokumentacji medycznej, czy skierować ją na badania specjalistyczne lub na obserwację szpitalną. Po upływie 2 tygodni, o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej można się ubiegać jedynie u wojskowego komendanta uzupełnień.

Urząd Gminy w Osieku
Podinspektor Marek Piechociński