Portal
Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W dniu 22 listopada Rada Gminy Osiek podjęła nową uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty. W związku z powyższym od dnia 1.01.2018 r. będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:  • zbierane i odbierane w sposób selektywny (zmieszane + segregacja) – 10,00 zł / mieszkańca / miesiąc
  • zbierane i odbierane w sposób nieselektywny (wszystko zmieszane)  – 16,00 zł / mieszkańca / miesiąc

Terminy wnoszenia opłat oraz przydzielone numery kont na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie w dniu 1.02.2015 r. zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się już z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Zgodnie z art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wójt zawiadamia właściciela nieruchomości o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. W związku z powyższym Urząd Gminy w Osieku dostarczy właścicielom nieruchomości  ww. zawiadomienia wraz z blankietami do wpłaty na 2018 r. przed pierwszym terminem płatności tj. przed 15 kwietnia 2018 r.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkałych (z przeprowadzką osób, narodzinami dzieci, zgonami osób, itp.) mające wpływ na wysokość opłaty, należy zgłaszać do 14 dni od daty zaistnienia zmiany w Urzędzie Gminy w Osieku.

Zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związana jest z nadal utrzymującym się wzrostem ilości oddawanych odpadów przez mieszkańców Gminy Osiek jak również z drastycznym wzrostem kosztów zagospodarowania odpadów w instalacjach w związku z podwyżką opłaty marszałkowskiej za deponowanie odpadów na składowiskach.