Portal
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016r. poz. 2147 ze zm.)
Wójt Gminy Osiek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiek, przeznaczonej do zbycia w drodze darowizny. Wykaz ten wywiesza się na okres 21 dni tj.: od 18 grudnia 2017r. do 8 stycznia 2018r.

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Nieruchomość oznaczona według ewidencji gruntów numerem 25/5 o pow. 0,0267 ha położona w Głębowicach, Gmina Osiek, powiat oświęcimski. Nieruchomość objęta jest księgą wieczystą numer KR2E/00030969/0 prowadzoną przez Zamiejscowy Wydział VI Ksiąg Wieczystych w Kętach
Powierzchnia nieruchomości
0,0267 ha
Opis nieruchomości
W ewidencji gruntów działka 25/5 położona w Głębowicach oznaczona jest jako dr (droga). Działka stanowi pas drogowy drogi powiatowej. 
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania
Zgodnie z obowiązującym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiek, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVIII/123/2012 Rady Gminy Osiek z dnia 19.09.2012r., nieruchomość oznaczona jako działka nr 25/5 znajduje się częściowo w terenach usług sportu i rekreacji oznaczonych symbolem „US1”, częściowo w terenach parkingu oznaczonych symbolem „Kp2” oraz częściowo w terenach dróg publicznych klasy Z (zbiorcze).
Termin zagospodarowania nieruchomości
-
Cena nieruchomości
Wartość nieruchomości stanowiącej działkę 25/5 została określona na kwotę 694,20 zł.
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego
-
Termin wnoszenia opłat
-
Zasady aktualizacji opłat
-
Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
Przekazanie nieruchomości nastąpi w formie darowizny na rzecz Powiatu Oświęcimskiego. Koszty zawarcia aktu notarialnego poniesie obdarowany.
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 pkt. 2.
Osoby fizyczne i osoby prawne, którym przysługuje pierwszeństwo nabycia nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami, winny złożyć wniosek o nabycie przedmiotowej nieruchomości w Urzędzie Gminy Osiek ul. Główna 125, 32-608 Osiek 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu najmu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Osieku, ul. Główna 125, 32-608 Osiek, pok. Nr 31, w godzinach pracy Urzędu Gminy w Osieku, tel. (33) 845-82-61 wew. 132.