Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
22 listopada 2017 roku na godzinę 13:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Pojęcie uchwał w sprawie:
a)    wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Osiek do Projektu „PARTNERSKI PROJEKT BUDOWY INSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO”,
b)    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek tej opłaty,
c)    określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości,
d)    zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok,   
e)    zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
8.    Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
9.    Zakończenie sesji.
 
Protokół Nr XXXIV Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.
Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125. Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.).