Portal
Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
31 października 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Pojęcie uchwał w sprawie:
  a) zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice,
  b) uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku,
  c) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Osiek,
  d) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Osiek i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  e) przyjęcia „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Osiek na lata 2018 – 2020”,
  f) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Osieku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Jagiełły w Osieku,
  g) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Osieku w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Królowej Jadwigi w Osieku,
  h) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Głębowicach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Głębowicach,
  i) wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny Powiatowi Oświęcimskiemu nieruchomości oznaczonej jako działka nr 25/5 stanowiącej własność Gminy Osiek, położonej w Głębowicach,
  j) zmiany Uchwały Nr XXIV/166/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn: „Rozbudowa DW 948 Oświęcim - Kety i DW 949 Brzeszcze - Osiek”,
  k) przyjęcia zadania od Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych w celu realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Starowiejska w Osieku - budowa chodnika od km 2+000 do km 2+630",
  l) zmiany uchwały Nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  m) zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok,   
  n) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XXXIII Sesji Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.
Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.).