Portal
Wójt Gminy Osiek informuje o rozpoczynających się konsultacjach

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr XXXIII/261/2014 Rady Gminy Osiek z dnia 20 maja 2014r. w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Osiek informuje o rozpoczynających się konsultacjach

Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji jest projekt  Uchwały Rady Gminy Osiek w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku.  
Termin konsultacji: Konsultacje rozpoczynają się w dniu 13 października 2017r. i trwają do 19 października  2017r.
Forma konsultacji: Konsultacje przybierają formę pisemnego  wyrażenia opinii w sprawie załączonego projektu Uchwały. Pisemne opinie należy kierować do Urzędu Gminy w Osieku ul. Główna 125, 32-608 Osiek. Opinie anonimowe i nie zawierające informacji o  nazwie organizacji nie będą rozpatrywane. Nie przedstawienie opinii we wskazanym terminie oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia.

PROJEKT UCHWAŁY

 

Wójt Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak