Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r.
poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
22 września 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiek za I półrocze 2017 rok.
 7. Pojęcie uchwał w sprawie:
  a) nadania Panu Adamowi Hałatkowi tytułu „Zasłużony dla Gminy Osiek”,
  b) nadania Panu Tadeuszowi Krzemieniowi  tytułu „Zasłużony dla Gminy Osiek”,
  c) nadania Panu Jerzemu Kramarczykowi  tytułu „Zasłużony dla Gminy Osiek”,
  d) udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Brusy w 2017r,
  e) zmiany uchwały Nr XXXII/206/2017 Rady Gminy Osiek z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych,
  f) zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok,   
  g) zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 9. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XXXII Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.
Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.).