Portal

W dniu 17 września 2017 roku

w niedzielę w sali WDK w Głębowicach

o godzinie 12:15

odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Głębowice.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie programu zebrania.
 4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Osiek na rok 2018 ze środków Sołectwa Głębowice w ramach funduszu sołeckiego.
 6. Sprawy bieżące - wystąpienie Wójta.
 7. Sprawy bieżące - wystąpienie Sołtysa.
 8. Dyskusja.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
 11. Zakończenie. 


ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW PROSI SIĘ O LICZNY UDZIAŁ.

Sołtys
/-/ Edyta Matyjasik - Kulig