Portal

W dniu 17 września 2017 roku

w niedzielę

o godzinie 10:15

odbędzie się zebranie wiejskie Sołectwa Osiek.

Ze względu na remont Sali WDK w Osieku, zebranie odbędzie się na sali weselnej OSP Osiek.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

  1. Otwarcie.
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  3. Przedstawienie programu zebrania.
  4. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie: wniosku o zaplanowanie przedsięwzięć w budżecie Gminy Osiek na rok 2018 ze środków Sołectwa Osiek w ramach funduszu sołeckiego.
  6. Sprawy bieżące - wystąpienie Wójta.
  7. Dyskusja.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Sprawozdanie Komisji uchwał i wniosków.
  10. Zakończenie. 


ZE WZGLĘDU NA WAŻNOŚĆ OMAWIANYCH SPRAW PROSI SIĘ O LICZNY UDZIAŁ.

Sołtys
/-/ Maria Luranc