Portal
Sesja Rady Gminy Osiek

Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
25 sierpnia 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji.
2.    Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
4.    Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
5.    Informacja o pracy Wójta między sesjami.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy,
b)    zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiek,
c)    udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Oświęcim w 2017 r.,
d)    emisji obligacji komunalnych,
e)    zmiany planu budżetu gminy na 2017 rok,   
f)    zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek.
7.    Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
8.    Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
9.    Zakończenie sesji.
Protokół Nr XXXI Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.
Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.