Portal
Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku

Wójt Gminy Osiek ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 123.

§ 1

Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Osieku 32-608 Osiek, ul. Główna 123 może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w §1, §2, §5, §10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. z 2009r. Nr 184, poz. 1436 z póź. zm.).

§ 2

Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. 2010r., Nr 60, poz. 373 z późn.zm) oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcji funkcjonowania i rozwoju publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki.
 2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
 3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
  • stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo
  • stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
  • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3.
 5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
 6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
 7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
 8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 168);
 10. dla osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972r. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły;
 11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
 12. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
 13. Oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016r., poz. 1842, z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego.
 14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
 15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§ 3

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w zamkniętych kopertach opatrzonych napisem: „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Osieku, 32-608 Osiek, ul. Główna 123” na dzienniku podawczym Urzędu Gminy w Osieku, 32 - 608 Osiek, ul. Główna 125, w nieprzekraczalnym terminie  do dnia  31 lipca 2017r. włącznie do godziny 15:00 (o zachowaniu terminu decyduje data rzeczywistego wpływu oferty do Urzędu Gminy Osiek).
Ponadto na kopercie kandydat podaje swój adres do korespondencji oraz nr telefonu do kontaktu.

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Osiek. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie - listownie oraz telefonicznie w przypadku podania przez kandydata numeru telefonu.

Pełna treść ogłoszenia.