Portal
Komunikat dla osób pobierających świadczenie wychowawcze 500+ oraz swiadczenia rodzinne

Przypominamy osobom otrzymującym świadczenie wychowawcze na pierwsze i kolejne dzieci lub świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu, o KONIECZNOŚCI niezwłocznego informowania organu wypłacającego o wszelkich zmianach, które mogą wpłynąć na uprawnienie do otrzymywania świadczeń wychowawczych lub rodzinnych takich jak np.:

podjęcie/zmiana zatrudnienia, uzyskanie zasiłku/stażu dla bezrobotnych, uzyskanie świadczeń emerytalno-rentowych, uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku macierzyńskiego po utracie zatrudnienia, zarejestrowanie działalności gospodarczej, zmiana składu rodziny itp.

Zgłoszenie takich informacji umożliwi uniknięcia sytuacji, w której organ będzie zmuszony żądać zwrotu świadczeń!

Jednocześnie informujemy, że kolejne wnioski, będzie można składać w terminach:
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia wychowawcze 500+
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia z funduszu alimentacyjnego
– od 1 sierpnia 2017 r. – świadczenia rodzinne