Portal
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz.1073) oraz Uchwały Nr XXII/143/2016 Rady Gminy Osiek z dnia 24 października 2016r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Głębowice dla obszaru położonego przy Alei Grunwaldzkiej i ulicy Oświęcimskiej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lipca 2017r. do dnia 14 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy, 32-608 Osiek, ul. Główna 125, pokój nr 30, w godzinach od 9:00 do 14:00.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lipca 2017r. w Urzędzie Gminy Osiek, pokój nr 29, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Osiek, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, opatrzonej podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 sierpnia 2017r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz.353 ze zm.), zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionego projektu zmiany planu oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na  środowisko.

Wnioski i uwagi do prognozy należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy, 32-608 Osiek, ul. Główna 125 (pokój nr 30) bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek lub uwaga dotyczy, w terminie do dnia 28 sierpnia 2017r.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Osiek.

Wójt  Gminy Osiek
/-/ Jerzy Mieszczak