Portal
Sesja Rady Gminy Osiek
Na postawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.)
Przewodniczący Rady Gminy Osiek zwołuje na dzień
6 czerwca 2017 roku na godzinę 9:00
SESJĘ RADY GMINY OSIEK
z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie z realizacji uchwał podjętych na ostatniej sesji.
 5. Informacja o pracy Wójta między sesjami.
 6. Dyskusja na temat sprawozdań kierowników gminnych jednostek organizacyjnych:
  a) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Osieku
  b) Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 w Osieku
  c) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Osieku
  d) Zespół Szkolno-Przedszkolny w Głębowicach
  e) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osieku
  f) Gminne Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku
  g) Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Osieku
 7. Pojęcie uchwał w sprawie:
  a) zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Osieku za 2016 rok.
  b) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Osiek za 2016 rok
 8. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osiek za rok 2016 oraz informacji o stanie mienia Gminy Osiek na dzień 31 grudnia 2016 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz z sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiek za 2016 rok.
 10. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie: zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osiek odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osiek za 2016 rok. 
  a) Dyskusja
  b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Osiek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok
 11. Pojęcie uchwały w sprawie:
  a) Zmiany uchwały Nr XXIV/164/2016 z dnia 20 grudnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiek
  b) Zmian planu budżetu gminy na 2017 rok
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych z poprzedniej sesji.
 13. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Protokół Nr XXX Sesji  Rady Gminy Osiek wyłożony będzie do wglądu w biurze Rady Gminy Osiek, na sali posiedzeń przed rozpoczęciem obrad oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osieku jeden dzień przed sesją.

Sesja odbędzie się w Klubie „Centrum” w Osieku, ul. Główna 125.
Niniejsze zawiadomienie stanowi podstawę do zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016r. poz.446 ze zm.).